Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU
a). Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego 262.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: MOWATEX Maciej Woźniak, Mrzygłodzka 25/2, 42-421 Włodowice, Polska, lub droga mailową na adres biuro@262.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wzór formularza w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ 

Termin: 
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń: 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 

MOWATEX Maciej Woźniak, Mrzygłodzka 25/2, 42-421 Włodowice, Polska

b). W przypadku zwrotu całego zamówienia, należy pamiętać także od odesłaniu gratisów. W sytuacji zwrotu części produktów oraz pozostawieniu artykułów, których łączna wartość nie uprawnia do otrzymania gratisu, należy zwrócić gratis. Jeżeli klient nie zwróci nie przysługującego mu z racji zmniejszonej wartości zamówienia gratisu, sklep 262.pl naliczy klientowi regularną cenę gratisu.
c). W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, wysyłamy wszystkie pozycje przygotowane do wysyłki, pozostała część zamówienia jest wysyłana w późniejszym terminie na koszt sklepu 262.pl lub, jeśli klient sobie tego życzy, jest anulowana a nadpłata zwracana na rachunek kupującego. Raporty zwrotów gotówki zamykane są do 7 dni roboczych. 
d). Wyłączenie prawa odstąpienia: 
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku produktów oznakowanych indywidualnie i trwale dla klienta poprzez grawer lub inne techniki znakownia produktów.
e). Bonów "BENEFIT" nie spieniężamy. Nadpłata powstała ze względu na zwrot może zostać wykorzystana na rzecz kolejnego zamówienia.
f). Przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, określa art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
g). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
h). Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI. REKLAMACJA W ZWIĄZKU Z WADAMI TOWARU. GWARANCJA

a). Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

b). Firma MOWATEX Maciej Woźniak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi odnośnie do Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie i na warunkach określonych obowiązującym prawem. Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować mailowo na adres biuro@262.pl lub pisemnie na adres:

MOWATEX Maciej Woźniak, Mrzygłodzka 25/2, 42-421 Włodowice, Polska

Firma MOWATEX Maciej Woźniak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej złożenia.

c). Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ 

d). Towar objęty jest Gwarancją producenta. Klient ma prawo do skorzystania z gwarancji producenta odsyłając uszkodzony towar na powyższy adres z żądaniem przekazania go do producenta. 

e). Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach opisanych na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

3. ZWROT ZAPŁATY
a). Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
b). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
c).Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
d) Klient może zrezygnować z otrzymania zwrotu płatności na rzecz zachowania środków na swoim koncie w sklepie, w celu przeznaczenia ich na kolejne zamówienie.
e) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Chose language:

English

German

Spanish

French

Portuguese

Japanese

Italian

Russian